Languages
[Edit]
PL

JavaScript - Math.PI - przykład użycia i dokumentacja właściwości

3 points
Created by:
Root-ssh
173910

Własność Math.PI zwraca stałą matematyczną π (3.141592653589793...).

// ONLINE-RUNNER:browser;

console.log( Math.PI );

// Math.PI dla okręgu:

// 1. Pole powierzchni koła:
var promien = 5;
var powierzchnia = Math.PI * Math.pow(promien, 2);
console.log( powierzchnia ); // 78.53981633974483

// 2. Obwód koła:
var promien = 5;
var obwod = 2 * Math.PI * promien;
console.log( obwod ); // 31.41592653589793

1. Dokumentacja

SkładniaMath.PI
Wynikliczba π (3.141592653589793...).
Opis

PI jest statyczną własnością, która zwraca liczbę π, która jest jedną z najważniejszych i najczęsciej używaną stałych matematycznych.


2. Przykład szeregu Nilakantha

Do wyznaczenia liczy PI mozna wykorzystać szereg Nilakantha.

Nilakantha series used to calculate Math.PI in JavaScript.
Szereg Nilakantha wykorzystany do wyznaczenia przybliżenia Math.PI - JavaScript
// ONLINE-RUNNER:browser;

function wyznaczPi(iloscIteracji) {
	var przyblizenie = 3;

 	for (var i = 0, a = 2; i < iloscIteracji; ++i) {
   	przyblizenie += 4 / (a * (++a) * (++a));
   	przyblizenie -= 4 / (a * (++a) * (++a));
  }
 
 	return przyblizenie;
}

// Przyklad uzycia:

console.log( wyznaczPi(  1 ) ); // 3.1333333333333333
console.log( wyznaczPi(  2 ) ); // 3.1396825396825396
console.log( wyznaczPi(  5 ) ); // 3.1414067184965018
console.log( wyznaczPi(  10 ) ); // 3.141565734658547
console.log( wyznaczPi(  20 ) ); // 3.141589028940776
console.log( wyznaczPi(  50 ) ); // 3.1415924109719824
console.log( wyznaczPi( 100 ) ); // 3.141592622804848
console.log( wyznaczPi( 200 ) ); // 3.1415926497127264
console.log( wyznaczPi( 500 ) ); // 3.141592653340544
console.log( wyznaczPi( 1000 ) ); // 3.141592653558594
console.log( wyznaczPi( 2000 ) ); // 3.141592653585895
console.log( wyznaczPi( 5000 ) ); // 3.141592653589538

References

 1. Pi - Wikipedia

Donate to Dirask
Our content is created by volunteers - like Wikipedia. If you think, the things we do are good, donate us. Thanks!
Join to our subscribers to be up to date with content, news and offers.

JavaScript - obiekt Math (PL)

Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join