Languages
[Edit]
PL

C # / .NET - pobierz rozmiar pliku

3 points
Created by:
Sylwia
1327

W tym artykule przyjrzymy się, jak uzyskać rozmiar pliku w C # / .NET.

Krótkie omówienie::

FileInfo file = new FileInfo(@"C:\path\to\file.txt"); // using System.IO;
int fileSize = file.Length;

Spójrz na poniższy kod, aby zobaczyć praktyczny przykład użycia:

1. Przykład klasy FileInfo

W przedstawionym rozwiązaniu wykorzystano klasę FileInfo z właściwością Length zwracającą rozmiar pliku.

Uwaga: jeśli plik został zmodyfikowany po utworzeniu obiektu FileInfo, należy wywołać metodę Refresh() na obiekcie, aby uzyskać informacje o aktualnym pliku.

using System;
using System.IO;

public static class Program
{
	public static void Main(string[] args)
	{
		string path = @"C:\path\to\file.txt";

		FileInfo info = new FileInfo(path);
		Console.WriteLine("File size: " + info.Length + " bytes");
	}
}

 Wynik:

File size: 46 bytes

2. Przykład File.Open z właściwością Length

W niektórych przypadkach, gdy używamy właściwości Length z określonym strumieniem, musimy mieć pewność, że właściwość jest zaimplementowana - dla wyniku metody File.Open.

Uwaga: to podejście jest przydatne, gdy otworzyliśmy strumień.

using System;
using System.IO;

public class Program
{
	public static void Main(string[] args)
	{
		string path = @"C:\path\to\file.txt";

		using (FileStream stream = File.Open(path, FileMode.Open))
		{
			Console.WriteLine("File size: " + stream.Length + " bytes");
		}
	}
}

Wynik:

File size: 46 bytes

Bibliografia:

  1. FileInfo.Length Property - Microsoft Docs
Hey 👋
Would you like to know what we do?
  • Dirask is a friendly IT community for learners, professionals and hobbyists to share their knowledge and help each other in extraordinary easy way.
  • We welcome everyone,
    no matter what the experience,
    no matter how basic the question is,
    this community will help you.