Languages

Jaka jest różnica pomiędzy budowaniem a kompilowaniem?

3 points
Asked by:
Nikki
10520

Jaka jest różnica pomiędzy budowaniem a kompilowaniem w programowaniu?

1 answer
3 points
Answered by:
Nikki
10520

Budowanie jest bardzo ogólnym terminem, natomiast kompilacja jest bardziej szczegółowa i skomplikowana. Budowanie może tak naprawdę odnosić się do wszystkiego i najczęściej wymaga wieloetapowego procesu. Natomiast kompilacja odbywa się za pomocą kompilatora i odnosi się do części procesu, który przyjmuje kod źródłowy jako dane wejściowe i generuje coś, co można uruchomić. Czyli tłumaczy kod napisany w jednym języku (wyjściowym) na inny w języku wynikowym (np. kod maszynowy).

0 comments Add comment
Donate to Dirask
Our content is created by volunteers - like Wikipedia. If you think, the things we do are good, donate us. Thanks!
Join to our subscribers to be up to date with content, news and offers.
Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join