Languages
[Edit]
PL

React - właściwość transition (CSS)

0 points
Created by:
Kenya-Spears
800

W tym artykule chcielibyśmy pokazać, jak używać właściwości stylu transition w Reakcie.

Poniższy przykład przedstawia dwa obiekty stylów: myComponentNormal oraz myComponentBig z właściwością transition ustawioną na '0.5s'. Oznacza to, że nasz komponent będzie płynnie zmieniał wartości swoich właściwości w określonym czasie (0.5s).

Uruchamialne rozwiązanie:

// ONLINE-RUNNER:browser;

// Uwaga: Odkomentuj poniższe linijki podczas pracy z kompilatorem JSX:
// import React from 'react';
// import ReactDOM from 'react-dom';

const myComponentNormal = {
  width: '120px',
  height: '120px',
  background: 'goldenrod',
  transition: '0.5s'
}

const myComponentBig = {
  width: '200px',
  height: '200px',
  background: 'yellowgreen',
  transition: '0.5s'
}

const MyComponent = () => {
  const [bigSize, setBigSize] = React.useState(false);
 	const handleClick = () => setBigSize(!bigSize);
  return (
    <div style={{height: '220px'}}>
      <div style={bigSize ? myComponentBig : myComponentNormal} >
        <button onClick={handleClick}>Zmień rozmiar</button>
      </div>
    </div>
  )
}

const root = document.querySelector('#root');
ReactDOM.render(<MyComponent />, root );

Uwaga:
Jeśli czas trwania nie zostanie określony, zostanie przypisana wartość domyślna, czyli 0 (animacja będzie niewidoczna).

Alternative titles

 1. React - właściwość transition - przykład CSS
Donate to Dirask
Our content is created by volunteers - like Wikipedia. If you think, the things we do are good, donate us. Thanks!
Join to our subscribers to be up to date with content, news and offers.

ReactJS (PL)

React - właściwość transition (CSS)
Native Advertising
🚀
Get your tech brand or product in front of software developers.
For more information Contact us
Dirask - we help you to
solve coding problems.
Ask question.

❤️💻 🙂

Join